Hvem får Teknisk Ukeblad?

Leserne består hovedsakelig av teknologer, ingeniører, ledere og teknologistudenter.

Hva er tu no?

TU.no er Norges viktigste nettsted for ny teknologi og norsk teknologibransjen. Vi bringer daglig nyheter, innsikt og debatt rettet mot alle som jobber i norske teknologiselskaper og ellers er interessert i teknologiske spørsmål.

Hva er forskjellen på BTA og BYA?

BTA står for bruttoareal, det vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. BYA står for bebygd areal, ofte omtalt som bygningens fotavtrykk, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

Hvem får Teknisk Ukeblad? – Related Questions

Hva er forskjellen på BYA og BRA?

BRA – Bruksareal- Boligens fulle areal ekskl. ytterveggene. BYA – Bebygd areal- Hvor stor del av tomten som er bebygd.

Hva er TU?

%-TU er forkortelse for prosent tomteutnyttelse. U-grad er forkortelse for utnyttingsgrad.

Hvordan regne ut TU?

Bestemmelsene sier TU=0,3 uten annen spesifikasjon:
  1. Plan fra 1973: BTA bygninger/(tomtens areal + 1/2 av park o.l på naboeiendommen) = TU (BTA)
  2. Plan fra 1989: (BRA bygninger+25 m2 pr parkeringsplass)/tomtens areal = TU (BRA)
  3. Plan fra 2003: (BYA bygninger+25 m2 pr parkeringsplass)/tomtens areal = TU (BRA)

Er terrasse bruksareal?

Bruksarealet inkluderer de innvendige veggene og alle innredningsenheter. Å rive en vegg eller fjerne deler av kjøkkeninnredningen, gir deg altså ikke større areal, bare større gulvflate, sier Helgesen. Balkonger, terrasser og lignende er altså ikke en del av bruksarealet.

Hva er utnyttelsesgraden på en tomt?

Utnyttelsesgrad bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Når du skal bygge, må du alltid holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting på din tomt. Det er reguleringsplanen som dekker området hvor du har din tomt som setter rammebetingelsene for hvordan du kan utnytte eiendommen din.

Er veranda bruksareal?

Åpent areal som er mer enn 1,0 meter innenfor ytterkant av dekket over, skal legges til bruksareal. For takutstikk er det samme regler som balkong, terrasse eller veranda med tak over.

Hvor mye kan man bygge ut veranda uten å søke?

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken: Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen helt inntil nabogrensa.

Hva er forskjell på terrasse og veranda?

Terasse, i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak. Veranda, åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus.

Er garasje en del av Bra?

Bruksareal (BRA)

Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene. I en vanlig enebolig vil alt areal innenfor ytterveggene medregnes i bruksarealet.

Hvor langt unna huset må garasjen stå?

Dette reguleres av Plan- og bygningsloven. Garasje med BYA inntil 50m² i en etasje kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Minste avstand til nabobygg skal være 2,0 m målt fra vegg til vegg. Mot egen bolig du ha 1 meters avstand, målt fra vegg til vegg.

Skal bruksarealet til en carport føres i matrikkelen?

Carporter defineres som «åpent areal», og tas ikke med i bruksarealet. Det skilles ikke mellom P-rom og S-rom i Matrikkelen.

Er kjeller bruksareal?

Når et areal ligger under bakkenivå i en kjeller, er det kommunens planbestemmelser som avgjør om arealet skal telle med i det totale bruksarealet. Det vanligste er at arealet som kjelleren utgjør, skal tas med i beregningen.

Er det krav til vindu i kjellerstue?

Godkjent rømningsvei

Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal oppholdsrommet derfor ha rømningsvindu. Er det flere oppholdsrom i kjelleren, må minst annethvert rom ha rømningsvindu. Et rømningsvindu må være lett å åpne og det må være enkelt å komme seg ut.

Hvordan få godkjent kjeller?

Bruksendring eller ny boenhet

Uansett må du rommene godkjent som bruksareal, med mindre kjelleren er godkjent som dette på forhånd. For å få kjelleren godkjent til varig opphold er det flere krav kommunen stiller. Dette går både på helse og sikkerhet, men også på brukervennlighet, bokvalitet og estetikk.

Hvorfor bygges ikke nye hus med kjeller?

Hus uten kjeller blir rimeligere og krever mindre vedlikehold. Å bygge en kjeller betyr mer arbeid og dermed større kostnader. For at du skal få en hel etasje under bakkeplan må det graves mer enn det er behov for når du bygger uten kjeller. Selve gravejobben blir altså mer kostbar i utgangspunktet.

Er det farlig å bo i fuktig kjeller?

Ifølge Folkehelseinstituttet kan innendørs fukt føre til muggsopp som kan gi farlige luftveissykdommer, astma, allergi og eksem. Drenering og isolering er nøkkelen til en helsevennlig kjellerstue.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment