Hva er et brannskille?

Brannskille er en branntrygg bygningsdel bygget av ubrennbart materiale slik at den motstår brann i en viss tid. I begrepet inngår brannvegg, som er en vertikal type brannskille. Branngavl er en brannskillevegg ført opp over taktekningen (vanligvis minimum 0,3 meter).

Hva regnes som en branncelle?

En branncelle er hele eller avgrensede deler av et byggverk hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre bygninger eller deler av byggverket i løpet av en fastsatt tid.

Når er det krav om Brannkonsept?

Brannteknisk prosjektering ofte er krav ved for eksempel oppføring av nybygg, endring av brannceller, oppdeling av bruksenheter og bruksendring av eksisterende byggverk. Brannprosjekteringen resulterer i et brannkonsept / brannsikkerhetskonsept som normalt vedlegges byggesøknaden.

LES DETTE:  Hvor skal knotteplast ligge?

Hva er et brannskille? – Related Questions

Hva er godkjent brannskille?

BRANNSKILLE: Det skal være brannskille mellom leiligheter horisontalt og vertikalt. Dette gjelder for boliger til og med tre etasjer. Er det mer enn tre etasjer som er innredet med boligfunksjoner, må det foretas brannprosjektering.

Når brytes brannskille?

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift.

Hva menes med Brannkonsept?

Brannkonseptet består av tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming, samt verifisering av at hovedutformingen tilfredsstiller forskriftskravene. Brannsikkerhetsstrategien må være oversiktlig og lett tilgjengelig for myndighetene og uavhengige kontrollører.

Er Brannvern lovpålagt?

Ta sikkerheten på alvor. HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Kva må til for at ein brann skal kunne starte?

Brennbart materiale, oksygen og temperatur være til stede samtidig og i tilstrekkelige mengder for at brannen skal opprettholdes. Du kan slokke en brann ved å fjerne én av sidene i trekanten.

Når stilles det krav om heis i bygninger?

Krav om heis i byggverk. Det er krav om heis eller løfteplattform i alle arbeids- og publikumsbygg over én etasje. Heis eller løfteplattform må inngå i hovedløsningen i byggverk med flere etasjer.

Hvorfor er det speil i heis?

Den mest åpenbare fordelen med å benytte seg av speil i heis er at det minimerer risikoen for at folk får klaustrofobi. Speil fører til at heisen føles romsligere og mindre innestengt. Så hvordan kan man tenke utenfor boksen for å forminske følelsen av klaustrofobi ytterligere?

LES DETTE:  Når skal vi stille klokka til vintertid?

Hva er kravene til universell utforming?

I praksis innebærer universell utforming at det ikke lenger er tilstrekkelig med tilrettelagte løsninger for enkelte grupper. Det skal være én løsning – hovedløsningen – og den skal være brukbar for flest mulig. Det skal ikke være nødvendig å etablere egne innganger for rullestolsbrukere.

Hvilket regelverk regulerer bygging av hus?

Plan- og bygningsloven

Regulerer all byggeaktivitet og setter standarder og krav til hvordan hus og boliger her i landet skal bygges. Loven regulerer også hvem som har rett til å bygge, hvor man kan bygge, og hvordan byggingen skal kontrolleres.

Hvor nært kan man bygge mot nabo?

Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Der står det at mindre det følger andre avstandskrav i kommunens arealplan eller reguleringsplan, skal avstanden være minimum fire meter.

Hvor langt må det være mellom hus?

Regler om avstand følger av plan- og bygningsloven § 29-4 som sier at avstand fra bygning til nabogrense skal tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 meter dersom ikke annet følger av kommunens arealplaner.

Er det lov å rive hus?

Riving av et helt hus er som regel søknadspliktig, og her er det klart behov for fagpersoner. Det vanligste er å hyre inn egne rivefirma, som vil beregne hva slags metoder og utstyr de har behov for ut i fra boligens og tomtens forutsetninger. Dette koster i snitt 250.000 kr, inkludert alt av arbeid og materialer.

Er det ulovlig å gå inn i forlatte hus?

Den som uberettiget oppholder seg på fremmed grunn til tross for oppfordring om å forlate stedet, straffes med bot”. Som du ser, så vil det være ulovlig å gå inn i huset selv om man ikke har ødelagt noe i huset/på eiendommen.

LES DETTE:  Hva er forskjellen mellom en 1 pol bryter og en 2 pol bryter?

Hva skjer hvis huset brenner?

Å tenne på huset eller leiligheten til noen er en veldig alvorlig handling, og man vil kunne få streng straff for dette. Hvis man tenner på og brenner ned et hus eller leilighet vil man kunne straffes etter straffeloven § 352 om grovt skadeverk. Man kan da straffes med alt fra bøter til seks års fengsel.

Kan man rive uten å søke?

Du trenger ikke å søke om tillatelse til riving av frittliggende bygning dersom arbeidet er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan rives uten at det er krav om byggesøknad.

Er det lov å overnatte i anneks?

Annekset kan brukes til overnatting og oppholdsrom, men kan ikke bygges slik at det fungerer som en egen boenhet, altså kan det ikke ha både kjøkken og bad. Frittliggende anneks som skal benyttes til overnatting, er alltid søknadspliktige, i henhold til Direktoratet for byggkvalitet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment