Er naust søknadspliktig?

Oppføring av naust er søknadspliktig. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket eller om det tiltaket er avhengig av en ansvarlig søker avhenger av naustets størrelse.

Hva betyr ordet naust?

Ordet naust kommer av norrønt nava, som betyr skip, og sta – stå. Altså navarstad, eller et sted skipet eller båten står. Det er akkurat slik man definerer et naust, et sjøhus for oppbevaring av båter og fiskeredskaper.

Hva kan et naust inneholde?

I ”Store Norske leksikon” står det at eit naust er: ”båthus, hus for båter, sjøbruk, sjøklær, fiskeredskaper m.m.”

Er naust søknadspliktig? – Related Questions

Kan man isolere naust?

I Miljøverndepartementets svar antar departementet “at det ikke kan fastsettes reguleringsbestemmelser med forbud mot isolering av naust“.

Hva betyr non?

Non (uttalt nôn) er en eldre benevnelse på et måltid som spises omkring klokka 15. Non er trolig avledet fra latinsk «nona» som betyr den niende timen på dagen, og sies å ha vært ved tretiden. Samme ord er i engelsk form «noon», og er etter Ivar Aasens oppfatning betegnelse på spisetid midt på ettermiddagen.

Hvor er Båtstø?

Båtstø (lokal uttale: Båsstø), også kjent under navnet Høvik, er ei grend på Hurumlandet i bygda Røyken i Asker kommune i Viken fylke. Stedet dekkes av grunnkretsen Høvik i delområdet Åros. Grenda lå tidligere i Buskerud amt og fylke. Båtstø grenser til Åros i syd, Nærsnes i nord og Indre Oslofjord i øst.

Hva betyr anløpet?

Antall anløpte skip målt i en gitt tidsperiode for nærmere angitt havn. Et skip sies å ha gjort et anløp dersom skipet er innen den aktuell havns jurisdiksjon.

Hva betyr lempeligere?

Lempning er en fellesbetegnelse for betalingsutsettelse og nedsettelse av krav. En betalingsutsettelse kan gis i form av en betalingsavtale eller en ren utsettelse med betalingen. En nedsettelse innebærer at kravet ettergis helt eller delvis.

Hvor lenge kan man ligge i belter?

Psykisk helsevernloven § 4-8 åpner for bruk av belter når det er uomgjengelig nødvendig for å hindre en i å skade seg selv eller andre. «Ved sammenhengende bruk av mekaniske tvangsmidler ut over åtte timer, skal [pasienten] gis friere forpleining i kortere eller lengre tid».

Hva betyr Ondulere?

Ondulering (fra fransk onde som betyr «bølge») er å legge håret i en bølgeformet frisyre. Å vannondulere er å bølgelegge, krølle og frisere håret mens det er vått.

Hva er mekaniske tvangsmidler?

Mekaniske tvangsmidler (phvl. § 4-8, 2a) er ulike tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær. Dette er utstyr som innskrenker pasientens mulighet til å bevege seg.

Hva er tvangsmiddelbruk?

Det fremgår i psykisk helsevernloven (phvl) § 4-8 at: Tvangsmidler skal bare brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting.

Hva er tvangsbehandling?

Tvungent psykisk helsevern (§ 3-3)

Dette betyr at personen må møte til behandling på en institusjon, kan holdes tilbake på institusjon mot sin vilje og hentes med tvang om det er nødvendig (på folkemunne ofte kalt «tvangsbehandling»). Den ansvarlige legen eller psykologen vil videre bestemme hvor lenge dette skal vare.

Hvor finner vi tvangsmidler?

Tvangsmidlene er listet opp i straffeprosesslovens fjerde del, og i tillegg finnes tvangsmidler i straffeprosessloven §§ 157, 115, 137. Besøksforbud er imidlertid ikke et tvangsmiddel, men regnes som et forebyggende tiltak.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment