Skal kjøregodtgjørelse dekke bompenger?

Kjøregodtgjørelsen dekker utgifter til drivstoff, bompenger, årsavgift, verditap, slitasje, forsikring og andre kostnader som vask av bil, spylervæske og lignende. Hvor mye du kan få i kjøregodtgjørelse avhenger av hvor mange kilometer du har kjørt i jobbsammenheng og hva kilometersatsen er.

Når har man krav på bilgodtgjørelse?

Når får man kjøregodtgjørelse? Du har rett på kjøregodtgjørelse når du bruker din egen bil i jobbsammenheng. Kjøregodtgjørelsen dekker såkalte yrkesreiser. Noen eksempler på yrkesreiser er: kjøring til kundemøter, forskjellige ærender i jobbsammenheng, jobb utenfor din faste arbeidsplass, osv.

Hvordan regner man ut kjøregodtgjørelse?

Satsen for kilometergodtgjørelse ved reise innenlands er i dag kr. 4,03 per kilometer. Av disse er det kun kr. 3,50 som er skattefrie, slik at du altså må skatte av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Skal kjøregodtgjørelse dekke bompenger? – Related Questions

Er bilgodtgjørelse skattefritt?

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen pr. januar 2022 er 4,03 kroner per kilometer.

Er kilometergodtgjørelse skattefritt?

Skattkjøregodtgjørelse

I 2022 og 2023 er den skattefrie satsen 3,50 kroner, som gjelder for hele kjørelengden. Statens satser for yrkeskjøring (tjenestereiser) er altså i 2023 på 4,48 kroner. Det betyr at 98 øre vil blir skattlagt som lønn. I 2022 skattlegges 53 øre som lønn per kjørte kilometer.

Hvor mye koster det å kjøre 1 km med bil?

Koster mer enn du får dekket fra jobben

Ifølge de nye tallene fra OFV er det nå god grunn til å regne at en kilometer kjøring i gjennomsnitt koster 5-8 kroner.

Er kjøregodtgjørelse lønn?

Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, for eksempel hver måned, kvartal eller år uavhengig av faktisk yrkeskjøring, blir ved utbetaling behandlet som lønn (det vil si at beløpet er med i grunnlaget for skattetrekk).

Hva er fast bilgodtgjørelse?

Fast bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring som blir utbetalt med et fast beløp til dekning av løpende utgifter. Hvis arbeidstaker leverer et anslag over yrkeskjøringen, kan du legge dette til grunn for trekkberegningen gjennom året, og oppgi bilgodtgjørelsen som trekkfri bilgodtgjørelse.

Hvordan regne ut Passasjertillegg?

Dette kan gjøres på to ulike måter. Man kan enten multiplisere antall kilometer. Det vil si at man dobler antall kilometer om man har to passasjerer og tredobler antall kilometer når man har tre passasjerer. Man kan også legge til en ny rad med passasjertillegg for hver passasjer man har i bilen.

Hva skal en kjørebok inneholde?

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Hva kan føres på reiseregning?

En reiseregning skal inneholde:
  • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur)
  • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst.
  • Formålet med reisen.
  • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på

Hva dekker en reiseregning?

Ansatte på tjenestereise har ofte avtalt med arbeidsgiver at de skal få reiseutgiftene dekket. Dette kan være utgifter til mat, overnatting, drosje mv. For at utgiften skal kunne dekkes skattefritt er det et krav om at den ansatte må levere et bilag og/eller levere en reiseregning til arbeidsgiver.

Har man krav på kostgodtgjørelse?

På reiser uten overnatting kan det trekkfritt utbetales dagdiett etter Skattedirektoratets satser, så lenge oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidstakeren har merkostnader til kost i forbindelse med reisen.

Hva er kostgodtgjørelse?

Hva er kostgodtgjørelse? Kostgodtgjørelse er kompensasjon for ekstra utgifter til mat i forbindelse med jobbreiser. Som regel utbetales det en sum per time, per dag eller per døgn. Andre uttrykk som brukes om det samme er blant annet diettpenger, diettgodtgjørelse og dagdiett.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment