Når må man følge TEK17?

Arbeid som er så omfattende at hele bygningen i det vesentlige blir fornyet. Dette krever alltid søknad og tillatelse, og kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder for hele bygningen.

Når gjelder byggteknisk forskrift?

Når gjelder byggteknisk forskrift (TEK17) for eksisterende bygninger? Tiltak på eksisterende byggverk skal følge dagens byggtekniske forskrift (TEK17), se plan- og bygningsloven § 31-2 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om arbeidene krever søknad eller er unntatt søknadsplikt.

Når må man følge TEK 10?

Datoen man må merke seg er derfor 31.12.2018, som etter hovedregelen og for alle tiltak etter TEK10 påbegynt etter 1. juli 2017, er siste dag for innsending av søknad for prosjekter etter TEK10.

Når må man følge TEK17? – Related Questions

Er TEK17 et krav?

1. juli 2017 trådte en ny byggteknisk forskrift i kraft. I den nye forskriften, kalt TEK17, er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Hva innebærer TEK17?

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

Hvor mye isolasjon i vegg TEK 17?

Rammekravene i TEK17 tar utgangspunkt i U-verdi for vegger på 0,18. Det samme kravet gjelder tiltaksmetoden for boliger. Passivhus trenger mer isolasjon: Typiske U-verdier for yttervegger i boliger er 0,15 – 0,10 W/m²K for å klare krav til varmetapstall.

Hva er kravet til dørterskler i TEK17?

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m. b) Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Hva er minstekravet til lekkasjetall i en bolig etter TEK17?

Det var ingen endring av energikravene i TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017. I praksis betyr kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi i forhold til tidligere energikrav.

Når gjelder TEK10 fra?

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2010. I ett år kan prosjektet velge om det vil følge denne forskrift eller teknisk forskrift 1997. Hele prosjekteringen må da følge det regelsett man velger.

Når ble TEK 10 innført?

TEK10 trådte i verk 1. januar 2016, og har siden vært minimumskravene til alt som skjer av bygging i Norge.

Hva er TEK 10 standard?

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Hvor mye isolasjon i vegg TEK 10?

Minst 10 cm av isolasjon i yttervegg bør ligge på utsiden av alle tunge bærende materialer. Vinduer bør plasseres med ytterkant innenfor isolert sjikt. Er vindsperresjiktet uten unødig mange skjøter.

Hvor mye isolasjon i vegg TEK 17?

Rammekravene i TEK17 tar utgangspunkt i U-verdi for vegger på 0,18. Det samme kravet gjelder tiltaksmetoden for boliger. Passivhus trenger mer isolasjon: Typiske U-verdier for yttervegger i boliger er 0,15 – 0,10 W/m²K for å klare krav til varmetapstall.

Kan en gå tur i isolasjon?

Du kan gå tur ute alene, men du bør holde 2 meters avstand til andre. Du bør få andre til å handle for deg eller bestille mat levert hjem på døren.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment