Kan man bygge tak over terrasse uten å søke?

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken: Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger.

Når er terrasse søknadspliktig?

Søknadspliktig terrasse

Dersom terrassen har en høyde som er mer enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt terrassen. Dersom terrassen plasseres i et område som er avsatt til annet formål (for eksempel i landbruks-, natur- og friluftsområder)

Kan man bygge tak over terrasse uten å søke? – Related Questions

Er terrasse og platting det samme?

Uterom som er på bakkenivå kalles vi i dagligtale plattinger eller platter hvis de er i første etasje. Mange av de såkalte plattene er egentlig terrasser. Utkragede uteplasser kaller vi balkonger, uavhengig av om de er understøttet med søyler eller ikke.

Kan man bygge platting uten å søke?

Plattinger på bakken: Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensa.

Er platting bebygd areal?

Dette betyr at den delen av terrassen som er mer enn 0,5 meter over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen, skal bli regnet med i bebygd areal (BYA). Platting som ikke på noe sted er over 0,5 meter over ferdig planert terreng, får ikke bebygd areal og blir ikke regnet med i grad av utnytting.

Hva er mindre tiltak på bebygd eiendom?

Det er noen mindre tiltak en kan søke om og oppføre, endre eller rive selv uten bruk av snekker, murer eller andre fagpersoner og foretak. Tiltakshaver kan altså selv stå for søknad, prosjektering og utførelse av disse byggearbeidene.

Hva er en platting?

Platting (utegulv) er opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng, inntil 0,5 meter. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong. Terrasse er planert avsats for uteopphold som ligger 0,5 meter over terrenget, eller høyere. Den kan være av ulikt materiale.

LES DETTE:  Hvordan rette opp en skjev dør?

Hva er et tiltak etter plan og bygningsloven?

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf.

Når kreves det ansvarlig søker?

Hovedregelen er at alle søknader om tiltak må sendes inn av en ansvarlig søker. Påbygg, større tilbygg, utgraving, takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner, terrenginngrep, bruksendring osv.

Hva er søknadspliktig tiltak?

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg søknadspliktig. Likeledes er vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktig tiltak og vesentlig terrenginngrep søknadspliktig.

Er fasadeendring søknadspliktig?

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor fasaden tilbakeføres til tidligere dokumentert utførelse, er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens arealplaner ikke sier noe annet.

Er større vindu fasadeendring?

Utskifting av vinduer og dører kan være søknadspliktig

Dersom man setter inn andre vinduer eller dører som endrer bygningens eksteriørmessige karakter, vil det derfor være søknadspliktig. Det samme vil det være dersom man endrer fasaden ved å sette inn et ekstra vindu.

Er det lov å sette inn vindu uten å søke?

Det å sette inn nye vinduer, skifte vinduer og dører regnes som fasadeendring. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) er det normalt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel sier lovens § 20-1 bokstav c at alle tiltak som medfører en fasadeendring medfører søknadsplikt.

Hvor mye koster det å søke om fasadeendring?

En arkitekt tar typisk en timepris mellom 900 og 1.500 kroner. I tillegg må du betale et gebyr til kommunen dersom du må søke om byggetillatelse. Gebyret varierer fra kommune til kommune, men for fasadeendringer er det ikke uvanlig med et saksbehandlingsgebyr på rundt 5.000 kroner.

LES DETTE:  Hvor stor akkumulatortank trenger jeg?

Hva skjer om man ikke søker fasadeendring?

Kommunen kan gi deg bøter eller kreve at huset føres tilbake til opprinnelig stand hvis du mangler nødvendige byggetillatelser. De generelle reglene finnes i Plan- og bygningsloven, men ofte setter lokale reguleringsplaner strengere krav.

Er vinterhage fasadeendring?

Er vinterhage fasadeendring? Dersom du ønsker å bygge en hagestue inntil din egen bolig, må du alltid søke kommunen. En fasadepåkoblet hagestue blir nemlig regnet som en fasadeendring.

Hvor høyt gjerde kan man bygge uten å søke?

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom. leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei).

Kan nabo nekte gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment