Hvordan skrive en søknad om dispensasjon?

Du skriver dispensasjonssøknaden som et vanlig brev og sender det sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. Søknaden må inneholde opplysninger om: hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)

Når kreves det dispensasjon?

Dispensasjon betyr kort og upresist å få lov til noe som man egentlig ikke skulle fått lov til. I plan- og bygningsrettslig sammenheng kreves typisk dispensasjon dersom det tiltak man søker om er i strid med plan- og bygningsloven eller en arealplan (reguleringsplan eller kommuneplan).

Hvordan blir dispensasjonssøknaden vurdert?

Dispensasjonssaker i Marka skal sendes til kommunen, som gjør en vurdering først etter markaloven og så etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker å innvilge dispensasjon skal kommunens vurdering med vedlagt dokumentasjon sendes til Fylkesmannen for uttalelse.

Hvordan skrive en søknad om dispensasjon? – Related Questions

Hvor lang tid tar en dispensasjonssøknad?

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 19-2 siste ledd. Byggesaker som krever dispensasjon fra plan skal behandles av kommunen innen 12 uker, jf. plan- og bygningsloven § 21-7 fjerde ledd.

Hvor lenge varer en dispensasjon?

Plan- og bygningsloven § 21-9 første ledd lyder: «Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon.

Hva er prosedyrene for søknad om tillatelse til spesialtransport?

For å søke om dispensasjon for spesialtransport må du bruke tjenesten VegSak. Du må søke i god tid før transporten starter. For å sende inn søknad må du registrere deg som ny bruker av Vegsak. Der får du tildelt brukernavn og passord og kan så logge deg på www.vegvesen.no/portal, hvor du kan søke om dispensasjon.

Hvor lang tid tar det å behandle en byggesøknad?

Hvor lang behandlingstid har kommunen på en byggesøknad? Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker og skal tilbakebetale tiltakshaver 25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. I noen tilfeller må kommunen behandle en byggesøknad innen tre uker.

Når må man søke om dispensasjon?

Når et bygge- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det behov for å søke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

Hva koster det å sende byggesøknad?

Saksbehandlingsgebyr. Saksbehandlingsgebyret vil normalt være mellom 5 220 og 26 070 kroner for byggetiltak som du kan søke om selv.

Hvor mye koster det å søke om dispensasjon?

Hva koster det? Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle søknader om dispensasjon fra byggegrenser etter vegloven.

Hvor stort kan jeg bygge uten å søke?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Kan kommunen nekte bruksendring?

Ja, kommunen må si ja om alle tekniske krav er oppfylt og det ikke er noe i reguleringsplanen/detaljbestemmelsene som hindrer bruksendring.

Er det krav til vindu på soverom?

Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Iht. dagens regelverk skal det fra branncellen (boligen/leiligheten) være tilgang til to uavhengige rømningsveier eller direkte tilgang til sikkert sted. Utover dette må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Hvor mange kvadratmeter må et soverom være?

I følge Teknisk forskrifts krav til rom for varig opphold rom ha et volum på minst 15 m3. Rom for varig opphold skal ha en takhøyde på minimum 2,4 m. Det anbefales at rommet er minst 7 kvm stort. Rommet skal ha vindu og utsyn.

Kan man ha to boliger?

En person kan bare ha én primærbolig, og boliger man eier utover dette, regnes som sekundærboliger. Fritidsboliger som for eksempel hytter regnes ikke som en sekundærbolig, og på slike eiendommer skatter man etter egne regler. Formuesverdien på en sekundærbolig settes høyere enn for en primærbolig.

Hvor mye må man skatte når man leier ut?

Skattesatser. Om utleieinntektene er skattefrie eller skattepliktige avhenger blant annet av hva slags eiendom du leier ut. Normalt betaler du 22 prosent skatt av et overskudd.

Hvor mye må man skatte av sekundærbolig?

Leieinntekter fra sekundærbolig beskattes med 22 % fra første krone, men du kan også få fradrag for utgiftene du har knyttet til dette. Kostnader du kan få fradrag for kan være: Vedlikeholdskostnader – både eget og andres arbeid.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment