Hvilke regler er det for rekkverk?

Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Balkong, terrasse o.l. må ha rekkverk eller annen anordning som hindrer at personer faller ut. Rekkverket skal ha slik høyde og utforming at personer ikke utsettes for fare for skade ved fall eller sammenstøt, og slik at barn ikke lett kan klatre over.

Når er det krav til rekkverk på støttemur?

Sikring av støttemur

Nivåforskjell på mer enn 3 meter må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at fallskader forebygges.

Når er det krav til rekkverk TEK 17?

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

(2) Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15. Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall.

LES DETTE:  Hva koster et stort vindu?

Hvilke regler er det for rekkverk? – Related Questions

Når gjelder kravene i TEK 17?

Det har kommet en ny forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), som gjelder fra 1.7.2017, samtidig som TEK10 blir opphevet.

Hva er maksimal høyde for plattform uten rekkverk?

Åpninger større enn 0,3 m mellom vegg og stillasgulv høyere enn 2,0 m skal sikres med rekkverk. Rekkverk skal bestå av håndlist, knelist og fotlist.

Når er det krav til rekkverk på terrasse?

Dersom terrassen ligger mer enn en halv meter over bakkenivå, er det krav om rekkverk. Rekkverket må bygges solid slik at det ikke gir etter for belastning, og det skal være minst 90 cm høyt. For at rekkverket skal være barnesikkert, skal det ikke ha større åpninger enn 10 cm.

Hva menes med TEK 17?

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

Hva defineres som rekkverk?

Rekkverk er en form for gangvern eller kjøretrafikkvern, for eksempel langs kanten av vei/passasjer som bro, balkong, trapp og liknende.

Hvor høyt skal rekkverk på et stillas være?

Høyden på rekkverket skal være minst 1 meter. Rekkverkshøyden på systemstillas kan reduseres til et absolutt minstemål på 0,95 meter. Rekkverket skal ikke ha så store åpninger at det innebærer fare for at arbeidstakere kan falle igjennom.

Hvor høyt kan man jobbe uten sikring?

Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringsutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidstager som jobber i og på eiendommene de vedlikeholder og har service på.

Hvor høyt er det lov å klatre i stige?

Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter.

Er det påbudt med sele i lift?

Operatører og enhver annen person som løftes av en lift, skal få instruksjon i riktig tilpasning og bruk av fallsikringssele, sikringstau og redningsutstyr. Han må også få kjennskap til prosedyrene for periodisk kontroll, vedlikehold og lagring av verneutstyr for fallsikring (spesielt utstyr av tekstilmateriale).

Er det ulovlig å klatre på stillas?

Det er strengt forbudt å klatre utenpå stillaset. Bruk godkjent atkomst. På stillas med innvendig atkomst skal luke/åpning i gulv lukkes/tildekkes etter passasje. Det er forbudt å bruke stillas som ikke er i forskriftsmessig stand.

Er det lov å klatre på tak?

Dersom du har planer om å klatre på tak eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren av bygget. Klatring på bygninger kan dessuten innebære en forstyrrelse av den alminnelig fred og orden. Avhengig av omstendighetene rundt, kan slik klatring derfor være straffbart etter straffeloven § 181 bokstav a .

Når åpner høyt under taket?

Høyt Under Taket Kokstad i Bergen åpnet januar 2022! Her finner du opplevelsesklatring med autobelay, buldring, temaklatrevegger og treningsrom.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment