Hva er en snitt tegning?

Snittegning er innenfor byggfag og arkitektur en tegning som gjengir en tenkt bildeplan gjennom en bygning eller en del av en bygning. Snittegninger i ulike målestokker brukes, i likhet med plantegninger, som arbeidstegninger ved utførelsen av byggearbeider.

Hva er fasade tegning?

Fasade er også betegnelse på en todimensjonal tegning i angitt målestokk av en bygnings yttervegger, projisert på et vertikalplan. En fasadetegning kalles også for oppriss.

Hva er en detaljtegning?

tegning som viser enkeltdelene (i en maskin e.l.)

Hva kaller vi de tre mest vanlige rissene?

Riss betyr her å tegne eller skissere delen sett fra kun én side (hovedriss, sideriss, over/underriss).

Hvordan å regne ut målestokk?

Siden målestokken er 1:50 000, betyr det at 1 cm på kartet er 50 000 cm i virkeligheten. Vi vet at det er 100 cm i en meter, så det betyr at 1 cm på kartet er 50 000:100=500 meter i virkeligheten. Det vil si at 10 cm på kartet er 500⋅10=5 000 meter i virkeligheten.

Hva betyr 1 100 målestokk?

a) Hva betyr det at målestokken er 1 : 100? 1 cm på arbeidstegningen er 100 cm i virkeligheten.

Hva menes med 1 50?

Målestokken uttrykker et forhold mellom størrelsen på modellen og størrelsen på det virkelige. Dersom en modell har målestokk 1:50 (leses: en til femti) betyr det at 1 lengdenhet på modellen er femti lengdeenheter i virkeligheten. På et kart med målestokk 1:10000 er 1cm på kartet lik 10000cm = 100m i terrenget.

Hvilke målestokker er vanlige i byggetegning?

Byggtegninger bruker vanligvis målestokkene 1:50 og 1:100 på plantegningene og 1:20 på detaljer som f. eks kjøkkeninnredning i en kantine. En byggtegning på 1:50 vil si at 1 m i virkeligheten blir 50 ganger så liten dvs 2 cm.

Hva betyr målestokk 1 25000?

Alle kart har en målestokk. Målestokken forteller oss hvor lang en gitt avstand på kartet er i terrenget, eller motsatt. På kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Hva er målestokk enkelt forklart?

Målestokk er forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget, oppgitt som en brøk. Kart i målestokk 1:100 000 betyr at én centimeter på kartet er 100 000 centimeter i terrenget, det vil si én kilometer.

Hva betyr målestokk 1 1000?

Tekniske kart til bruk for detaljplanlegging er gjerne tegnet i målestokk 1 : 1000. Det vil si at 1 cm på kartet utgjør 1000 cm (10 m) i terrenget. Når målestokken for et kart er 1 : 50 000, betyr det at alle avstander på kartet er 50 000 ganger lengre i virkeligheten.

Hva vil det si at målestokken er 1 500?

Målestokk 1:500 betyr at 1 centimeter på kartet tilsvarer 5 meter i terrenget. Terrengformasjonene vises med noe som heter høydekurver (koter). Den konstante, loddrette avstanden mellom to høydekurver kalles ekvidistansen.

Hvilken målestokk er størst 1 5000 eller 1 50 000?

1:5000 fordi 5000cm er lik 50 meter i virkeligheten. Når målestokken er stor vises det mer detaljer enn når målestokken er liten.

Hva betyr det om et kart har 1 50 000 i målestokk og 20 meter i ekvidistanse?

På et turkart i målestokk 1 : 50 000 er ekvidistansen 20 meter. Det betyr at hvis vi har beveget oss oppover i terrenget fra den ene streken til den neste, er høydeforskjellen 20 meter. Det står alltid oppgitt på kartet hva ekvidistansenkartet er.

Hvor mye er en kote?

En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse. Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget.

LES DETTE:  Kan man sette opp våtromsplater selv?

Hva betyr 1 10 målestokk?

Målestokken på et kart forteller oss om forholdet mellom avstander på kartet og avstander i virkeligheten. Målestokk skrives på denne måten 1:10, og leses 1-til-10. 1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten. Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet.

Hvordan lese koter?

Det er viktig at du kan “lese” høydekurvene, slik at du kan bruke noen huskeregler: – Lukkede kurver omslutter en topp (høyde). – Kurver tett sammen angir at terrenget er bratt. – Kurver lenger fra hverandre angir at terrenget er slakere (flatere).

Hvor mange høydemeter er en kote?

Høydenivået angis i forhold til en referansehøyde som normalt er havnivået. På eldre norske kart i målestokk 1:100 000 er høydeforskjellen mellom kotene (høydekurvene), det vil si ekvidistansen, 30 meter. På nyere kart i målestokk 1:50 000 er ekvidistansen normalt 20 meter.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment