Når trer NEK 400 2022 i kraft?

NEK 400:2022 vil tre i kraft fra 1. juli 2022.

Hva står NEK 400?

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Forskriften er fastsatt av den nasjonale myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hvorfor er det viktig å følge normen NEK 400?

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse.

Når trer NEK 400 2022 i kraft? – Related Questions

Hvilke regelverk er overordnet NEK 400?

NEK 400 – del 4 Sikkerhetskrav

Her stilles sikkerhetskravene for elektriske lavspenningsanlegg. Kravene som stilles omfatter beskyttelse mot elektrisk støt, beskyttelse mot termiske virkninger, beskyttelse mot overstrøm – og til sist beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser.

Hva er nytt i NEK 2022?

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Eksempelvis gjelder dette kravene til utendørs bygningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7. I andre tilfeller fjernes en delstandard for å bli erstattet av en ny.

Hva er hensikten med NEK 399?

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter.

Hvor gjelder NEK 400?

De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger og for valg av elektrisk utstyr for slike installasjoner. Kravene i NEK 400-8-823 er basert på en overordnet risikovurdering av elektriske installasjoner i boliger.

Hvilken forskrift henviser til NEK 400 som metode for å oppfylle sikkerhetskravene i forskriften?

For elektriske lavspenningsanlegg er det fastsatt «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg». Denne forskriften oppgir NEK 400 som en foretrukket metode til å oppfylle forskriftens sikkerhetskrav.

Hvem gjelder normen for?

1.3 Hvem gjelder Normen for? Normen gjelder for enhver virksomhet som ved avtale har forpliktet seg til å følge den.

Hva er Pasientjournalloven?

Pasientjournalloven gjelder behandling av helseopplysninger som er nødvendige for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til enkeltpersoner. Behandlingsrettede helseregistre (pasientjournaler mv.) skal understøtte pasientforløp i klinisk praksis og være lett å bruke og å finne frem i, jf. lovens § 7.

Hva er hensikten med taushetsplikt?

Taushetsplikt innebærer å hindre at andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Dette betyr ikke bare en plikt til å tie, men også en aktiv plikt til å hindre andre i å få tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Hva er sammenhengen mellom pasientsikkerhet og personvern?

Forholdet mellom pasientsikkerhet og den enkeltes personvern er balansert på et overordnet nivå i regelverket. Departementet mener at regelverket ikke er til hinder for å gi helsepersonell som skal behandle en pasient, adgang til alle nødvendige helseopplysninger om den de skal behandle.

Kan en samtykke kompetent pasient nekte at helsepersonell får tilgang til personlige opplysninger og journalopplysninger?

Samtykket skal være avgitt av en person med samtykkekompetanse, og det skal være frivillig og informert. Et gyldig samtykke gir helsepersonell rett til å gi opplysninger videre så langt samtykket gjelder. Helsepersonell kan likevel nekte eller avstå fra å gi opplysninger videre uten nærmere begrunnelse for det.

Hva skjer om man bryter personvern?

I Norge er det Datatilsynet som fører tilsyn med etterlevelsen av personvernreglene. Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr hvis de finner ut at noen bryter loven. Eksempler på saker hvor det har blitt ilagt overtredelsesgebyr finnes her.

Når taushetsplikten ikke gjelder?

Taushetsplikten gjelder ikke i forhold til den som fra før av er kjent med opplysningene. Dette unntaket fra taushetsplikten begrenser seg til å gjelde konkrete opplysninger som er kjent fra før. Taushetsplikten vil fortsatt gjelde for opplysninger og informasjon som ikke er gjort kjent.

Er navn taushetsbelagt?

Navn, fødselsdato, fødselsnummer og d-nummer, adresse og dødsdato er opplysninger som etter gjeldende rett ikke er taushetsbelagt, og det er dermed en videreføring av gjeldende rett når det foreslås at dette ikke skal være taushetsbelagte opplysninger.

Har man taushetsplikt om kollegaer?

Det er ikke krav om at helsepersonellet må be om samtykke – pasienten må gi beskjed. Det er viktig å være oppmerksom på at du har taushetsplikt overfor kollegaer som ikke skal yte helsehjelp til tjenestemottakeren.

Har vektere taushetsplikt?

Som vekter får du nok innsikt i manges privatliv, og du har i utgangspunktet taushetsplikt om noens personlige forhold som du blir kjent med gjennom ditt arbeidsforhold.

Kan vektere kreve id?

Men en vekter kan bare holde en person tilbake til politiet eventuelt kommer. Da skal politiet ta over. Vektere kan ikke beslaglegge andres eiendeler, heller ikke legitimasjonen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment