Hva som omfattes av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1?

I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes.

Når er det krav om uavhengig kontroll?

Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert. Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Hvilke fagområder er underlagt uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2?

I hver byggesak skal det gjennomføres uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet, når disse oppgavene er plassert i tiltaksklasse 2 eller 3. Bestemmelsen presiserer kontrollørens oppgaver ved kontroll av prosjekteringen og utførelsen, samt ved avvik.

Hva som omfattes av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1? – Related Questions

Hvordan få tiltaksklasse 2?

Eksempel: For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere at det har faglig ledelse med utdanningsnivå tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende 10 års relevant praksis eller utdanningsnivå tilsvarende bachelorgrad med tilhørende 6 års relevant praksis.

Hvordan fastsette tiltaksklasse?

Tiltaksklassen baseres på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser eventuelle mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 22-5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF § 12.

Hva er tiltaksklasse 2?

Tiltaksklasse 2 kan omfatte tiltak som for eksempel boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger. Tiltaksklasse 2 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper.

Hvem skal bestille uavhengig kontroll?

Hvem skal bestille kontrollen? Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

Hvilke 3 deler består en sentral godkjenning for foretak av?

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Ved søknaden må foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om.

Hva inngår i produksjonsunderlaget?

Produksjonsunderlaget er en del av resultatet av prosjekteringen og inneholder bl. a. arbeidstegninger, beskrivelsestekster, spesifikasjoner og annet underlagsmateriale som skal brukes som grunnlag for utførelse.

Skal plan for uavhengig kontroll sendes kommunen?

Det er ikke lenger krav om at det utarbeides kontrollplan som skal sendes til kommunen, men kontrollen må likevel selvfølgelig være planlagt i henhold til det ansvarlige kontrollforetakets rutiner.

Hva er definisjon på en gjennomføringsplan ifølge Sak 10?

En gjennomføringsplan er en oversikt som på en enkel og overordnet måte gir kommunen opplysninger om gjennomføringen av tiltaket. Gjennomføringsplanen benyttes der det er krav om ansvarlige foretak.

Hva er samsvarserklæring bygg?

Samsvarserklæringen er en bekreftelse på at foretaket har utført sine arbeider i tråd med regelverket og at arbeidet er kvalitetssikret, uavhengig av om arbeidene gjelder prosjektering (PRO), eller fysiske byggearbeider (UTF). Samsvarserklæringen sier også noe om hvor langt prosjekteringen eller utførelsen er kommet.

Kan elektriker installere i eget hus?

Elektriker i egen bolig

Hvis du er utdannet elektriker og har tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger (etter bestått fagprøve), kan du selv gjøre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig og på egen hytte.

Hva skjer om man mangler samsvarserklæring?

Samsvarserklæring må kunne fremvises

Hvis dokumentasjon blir etterspurt og du ikke har den, kan konsekvensen være at du må betale for en full gjennomgang av el-anlegget. I verste fall kan det bli aktuelt med bøter og at anlegget blir stengt av.

Hvordan få tiltaksklasse 3?

For tiltaksklasse 3 vil normalt praksis fra de siste 15 år anses oppdatert og relevant. På visse fagområder der metoder og verktøy har endret seg må praksisen være fra nyere tid. Dette gjelder for eksempel analytisk prosjektering av brannsikkerhet.

Hvem som er tiltakshaver?

Med tiltakshaver menes primært eier av eiendommen eller tiltaket – den som vil oppføre eller utføre et tiltak. Tiltakshaver har i utgangspunktet fullt ansvar for oppfyllelse av alle relevante krav for sitt prosjekt. I de fleste byggeprosjekter er det krav om bruk av ansvarlige foretak.

Kan privatperson stå som ansvarlig søker?

Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Hva kan man bygge uten ansvarsrett?

Hvilke tiltak kan utføres uten ansvarsrett? Oppføring av en enkel frittliggende bygning som ikke skal benyttes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Hvor mange m2 kan man bygge uden Tilladelse?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment