Hva blir olivin brukt til?

Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og brukes hovedsakelig som slaggdanner i fremstilling av råjern. Mineralet gjør at smeltene får bedre flyteegenskaper og slagget skilles lettere fra metallet.

Hvor kommer Olivin fra?

Olivin brytes fra forekomster av olivinstein (dunitt) i Nordfjord og flere steder på Sunnmøre og brukes som formsand i støperier og til fremstilling av ildfaste materialer. Klare, grønne varieteter av olivin er verdifulle edelstener (se krysolitt og peridot).

Hvordan blir olivin dannet?

Olivin er en magnesiumrik bergart fra jordas indre som i sin tid ble fraktet opp til jordas overflate. På veien opp var steinen så varm at alle gassene ble kokt vekk. – Vel oppe har olivinsteinen reagert med CO2 og vann og dannet nye mineraler.

Hva blir olivin brukt til? – Related Questions

Hva brukes Grønnstein til?

Grønnsteinen er godt egnet til byggeråstoff, men den slites fort og gir mye piggdekkstøv når den brukes som tilslag i asfalt.

Når smelter stein?

Under jordskorpa er temperaturen så høy at stein smelter; ca. 1000 grader celsius – der er steinen flytende.

Hvordan blir de ulike bergartene dannet?

WWW.NGU.NO/SKOLE

Stein dannet når smeltet steinmasse (magma) størkner. Dette skjer enten; – i jordskorpen (dypbergarter) – i sprekker i jordskorpen (gangbergarter) – eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn; korn og prikker i steinen.

Hvordan ble Stein dannet?

Stein dannet når smeltet steinmasse (magma) størkner. Dette skjer enten i jordskorpen (dyp- bergarter) i sprekker i jordskorpen (gangberg- arter) eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn; korn og prikker i steinen.

Hvordan blir gabbro dannet?

Gabbro er en magmatisk bergart, en dypbergart, eller noen ganger en intrusiv gangbergart, dannet under høyt trykk og høg temperatur. Den består av jern, plagioklas, mørkt pyroksen, amfibol og olivin. Gabbro er en basisk bergart.

Hvordan blir vulkanske bergarter dannet?

De magmatiske bergartene er dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet størkner og omdannes til bergarter. Det er beskrevet mer enn 700 ulike magmatiske bergarter, de fleste dannet under jordskorpens overflate.

Hvilken stein er det mest av i Norge?

Norges vanligste bergart er gneis. Den er en grunnfjellsbergart og en rest av et prekambrisk kontinent som kalles Det baltisk skjold. Gneis kan ha opprinnelse i både sedimentære og eruptive bergarter og er “endestasjonen” for disse bergartsgruppene når de metamorfoseres.

Kan bergarter bli til nye bergarter?

En bergart kan bli forandret av høgt trykk eller høg temperatur slik at nye mineraler blir dannet, men uten at bergarten smelter helt og blir en størkningsbergart. Omdanning av bergarter skjer når jordskorpeplater kolliderer og bergarter blir utsatt for stort trykk og høg temperatur.

Hvilken bergart har vi mest av i Norge?

Omdanningen kan skje der glødende magma trenger oppover i jordberglagene som ligger nærmest. Den vanligste i Norge er gneis.

Hva slags bergart er lava?

Lava er bergartssmelte (magma) som flyter ut av vulkanåpninger, og den bergart som dannes ved størkningen (lavabergart).

I hvilken bergart kan man finne fossiler?

Fossiler finnes i sedimentære bergarter (avsetningsbergarter), og i og med at landet vårt stort sett består av gammelt grunnfjell med gneiser og granitter, samt metamorfe bergarter som utgjør restene av den kaledonske fjellkjeden, har vi få gode fossilforekomster på fastlandet.

Hvilken bergart tilhører granitt?

Granitt er en magmatiske bergart, og er en dypbergart.

Er granitt Mafisk?

Lokal oppsmelting av den ultramafiske mantelen og deretter differensiering av bergsmelten (magmaet) mens det beveger seg oppover i jordskorpen. Til slutt vil smelten ha utkrystallisert tilstrekkelig mengde mafiske mineraler til at sammensetning er blitt granittisk.

Hva er en vanlig omdannet bergart i Norge?

Den vanligste bergarten i Norge er gneis. Gneis dannes i dypere deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på verdensbasis.

Hvor gammel er granitt?

Granitten er udeformert og ble dannet for ca. 900 millioner år siden. Sammensetningen av granitten varierer fra dioritt til granitt og den består av en rekke forskjellige undertyper.

Har vi marmor i Norge?

I Norge har vi produsert marmor siden middelalderen, og flere kirker fra den tiden ble helt eller delvis bygget av marmor. På 1700-tallet var det betydelig eksport av sørnorsk marmor til Danmark. De rike marmorforekomstene i Nordland (særlig Fauskeområdet; se egen side) ble for alvor oppdaget på slutten av 1800-tallet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment